Ogólne Warunki Handlowe

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach, następujące terminy mają następujące znaczenie:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której Nabywca nabywa produkty i/lub usługi w związku z umową, a te produkty i/lub usługi są dostarczane przez Vena Vitae Benelux BV lub przez stronę trzecią na podstawie umowy pomiędzy tą stroną trzecią a Vena Vitae Benelux BV;
 2. Dzień: dzień kalendarzowy;
 3. Sprzedawca: Vena Vitae Benelux BV, sprzedaż hurtowa pestycydów i nawozów;
 4. Umowa: umowa pomiędzy Vena Vitae Benelux BV a Kupującym, w tym - ale nie tylko - umowy dotyczące dostaw produktów z zakresu szeroko pojętej obróbki i uprawy gleby.

 

Artykuł 2 - Tożsamość Vena Vitae Benelux BV

Vena Vitae Benelux BV

Kruitmolen 1, 3146 SM Maassluis

Numer telefonu: 010 - 3112914

Adres e-mail: info@vena-vitae.com

Numer Izby Handlowej: 82700052

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ VAT: NL 862571984B01

 

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie, po ich uzgodnieniu, do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Vena Vitae Benelux BV i Kupującym, w tym, ale nie wyłącznie, do ofert, umów kupna i dostaw, w tym do odsprzedaży, wszystkich produktów i usług Vena Vitae Benelux BV z i/lub do Kupującego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki mają również zastosowanie do stosunków prawnych wymienionych w paragrafie 1, jeśli nie są one fakturowane przez Vena Vitae Benelux BV lub nie są wyszczególnione na fakturze.
 3. Wszystkie oferty i dostawy przez Vena Vitae Benelux BV towarów lub części towarów zakupionych od stron trzecich podlegają również Ogólnym Warunkom Handlowym, na podstawie których strony trzecie dostarczyły nam towary, chyba że niniejsze warunki dostawy odbiegają od nich.
 4. Przyjmując ofertę złożoną przez Vena Vitae Benelux BV, Kupujący akceptuje również obowiązywanie niniejszych Warunków Ogólnych.
 5. Postanowienia i/lub uzgodnienia odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków mają zastosowanie tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Vena Vitae Benelux BV. Uzgodnione odmienne postanowienia i/lub uzgodnienia obowiązują tylko dla dostawy, dla której zostały uzgodnione.
 6. Jeśli Vena Vitae Benelux BV zawrze umowy z Nabywcą więcej niż jeden raz, niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich kolejnych umów, niezależnie od tego, czy zostały one wyraźnie uznane za obowiązujące, czy też nie.
 7. Vena Vitae Benelux BV dokłada wszelkich starań, aby udostępnić Nabywcy tekst niniejszych Ogólnych Warunków przed zawarciem umowy. Jeśli tekst nie został udostępniony, Vena Vitae Benelux BV przed zawarciem umowy wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi na stronie Vena Vitae Benelux BV oraz że na prośbę Nabywcy zostaną mu one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie lub link zostanie przesłany pocztą elektroniczną na stronę internetową Vena Vitae Benelux BV, skąd będzie można je bezpłatnie pobrać pod adresem venavitae.com. Zostały one również złożone w Izbie Handlowej (VenaVitae Benelux B.V.) w Rotterdamie.
 8. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostaną w odpowiednim czasie zmienione, ale ich treść biznesowa nie ulegnie całkowitej zmianie, wówczas w miejsce niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują nowe zmienione Ogólne Warunki Handlowe.
 9. Przy interpretacji odmiennych, tożsamych lub sprzecznych postanowień umowy, oferty lub kosztorysu z Kupującym oraz niniejszych Ogólnych Warunków, obowiązuje następująca kolejność: 1) umowa, oferta lub kosztorys i wszelkie późniejsze porozumienia oraz 2) niniejsze Ogólne Warunki.

 

Artykuł 4 - Oferta / Umowa

 1. Oferty i oferty składane przez Vena Vitae Benelux BV są niezobowiązujące i nie są wiążące dla Vena Vitae Benelux BV. Te oferty i notowania są ważne przez 30 (trzydzieści) dni, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Wszystkie oferty cenowe wydane przez Vena Vitae Benelux BV są odwołalne i mogą zostać zmienione bez (wcześniejszego) powiadomienia.
 3. Zamówienia są wiążące dopiero po ich pisemnym zaakceptowaniu przez upoważnionego przedstawiciela Vena Vitae Benelux BV.
 4. Vena Vitae Benelux BV ma prawo w każdej chwili odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn lub przyjąć zamówienie tylko pod warunkiem, że wysyłka nastąpi po dokonaniu przedpłaty, w którym to przypadku nabywca zostanie o tym poinformowany.
 5. Jeśli akceptacja odbiega od oferty zawartej w przetargu, Vena Vitae Benelux BV nie jest nią związana. Umowa nie zostanie zawarta zgodnie z tą odmienną akceptacją, chyba że Vena Vitae Benelux BV wskaże inaczej.
 6. Każda oferta lub oferta cenowa zawiera takie informacje, aby dla Kupującego było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Oczywiste pomyłki lub pozorne błędy w ofercie nie są wiążące dla Vena Vitae Benelux BV.
 7. Wszystkie oświadczenia Vena Vitae Benelux BV dotyczące liczb, miar, wag i/lub innych oznaczeń dotyczących jej produktów mają charakter informacyjny i dają jedynie ogólne wrażenie.
 8. Złożona oferta nie zobowiązuje Vena Vitae Benelux BV do wykonania części zlecenia w zamian za odpowiednią część podanej ceny.
 9. Oferty i kosztorysy nie dotyczą zamówień powtarzających się.

 

Artykuł 5 - Informacje o produkcie

 1. Sprzedający opracuje arkusze danych dla swoich produktów i specyfikacje w nich zawarte dotyczące produktów.
 2. Dostępne informacje można sprawdzić na stronie internetowej Vena Vitae Benelux BV lub zostaną one przesłane na żądanie. Karty danych technicznych są wysyłane przez Vena Vitae Benelux BV z każdą przesyłką produktów. W momencie składania zamówienia uznaje się, że nabywca w wystarczającym stopniu zapoznał się z produktami i instrukcją obsługi. Z wyjątkiem postanowień artykułu 10, wszelkie próbki dostarczone Nabywcy służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie oznaczają żadnych wyraźnych ani dorozumianych warunków ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.

 

Artykuł 6 Cena

 1. Ceny (jednostkowe), które odnoszą się do produktów i usług Vena Vitae Benelux BV są podane w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny Vena Vitae Benelux BV nie zawierają podatku VAT i/lub innych stosownych podatków, ceł, opłat i/lub obciążeń, które mają zastosowanie w danym kraju w odniesieniu do produktów i/lub ich dostawy.
 3. Kwota podatków pobieranych przez Vena Vitae Benelux BV w związku ze sprzedażą produktów jest na koszt Nabywcy i będzie podana na każdej fakturze lub naliczona oddzielnie przez Vena Vitae Benelux BV Nabywcy.
 4. Cenniki i oznaczenia cenowe wydane przez Vena Vitae Benelux BV nie liczą się jako oferta lub cytat i mogą być zmienione lub wycofane przez Vena Vitae Benelux BV w dowolnym momencie.
 5. Jeśli Vena Vitae Benelux BV udziela rabatu, rabat ten dotyczy wyłącznie dostawy wymienionej w potwierdzeniu zamówienia.
 6. O ile Vena Vitae Benelux BV nie zaznaczyła w potwierdzeniu zamówienia, że są to ceny stałe, sprzedający ma prawo podnieść cenę produktów, które mają być dopiero dostarczone, jeśli wzrosły czynniki determinujące cenę.
 7. Nabywca zostanie poinformowany o takiej zmianie ceny przez Vena Vitae Benelux BV tak szybko, jak to będzie możliwe.

Artykuł 7 Płatność

 1. Jeżeli umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od Kupującego muszą być zapłacone w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury w sposób wskazany przez Vena Vitae Benelux BV i w walucie, w której została wystawiona faktura.
 2. Zastrzeżenia co do wysokości faktur nie wstrzymują obowiązku zapłaty.
 3. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku zapłaty w terminie 14 (czternastu) dni, popada w zwłokę z mocy prawa. Kupujący jest wówczas zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 1,5% miesięcznie od zaległej kwoty, o ile ustawowa stopa procentowa nie jest wyższa, w którym to przypadku obowiązuje ustawowa stopa procentowa. Odsetki od należnej kwoty będą naliczane od momentu, w którym Kupujący popadł w zwłokę do momentu zapłaty pełnej kwoty faktury.
 4. W przypadku śmierci, likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności Nabywcy, roszczenia Vena Vitae Benelux BV wobec Nabywcy są natychmiast wymagalne i płatne.
 5. Jeśli po zawarciu umowy Vena Vitae Benelux BV ma uzasadnione powody, aby sądzić, że zdolność kredytowa Nabywcy jest niewystarczająca lub że płatności Nabywcy nie zostały dokonane lub nie zostały dokonane w obowiązujących terminach płatności, Vena Vitae Benelux BV ma prawo, niezależnie od uzgodnionych warunków płatności, zażądać od Nabywcy natychmiastowej zapłaty lub zabezpieczenia należnych kwot, jednocześnie zawieszając swój obowiązek dostawy.
 6. Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki lub naruszenia umowy w (terminowym) wypełnianiu swoich zobowiązań, wszelkie uzasadnione koszty związane z uzyskaniem zaspokojenia na drodze pozasądowej ponosi Kupujący. W każdym przypadku, w przypadku roszczenia pieniężnego, Kupujący ponosi koszty windykacji. Koszty windykacji są obliczane zgodnie ze stopą ściągalności zalecaną przez Holenderską Izbę Adwokacką w sprawach windykacyjnych.
 7. Jeżeli Vena Vitae Benelux BV poniosła wyższe koszty, które były w uzasadniony sposób konieczne, koszty te również mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania.
 8. Wszelkie uzasadnione poniesione koszty sądowe i egzekucyjne ponosi również Kupujący.
 9. Reklamacje dotyczące faktury muszą być składane na piśmie do Vena Vitae Benelux BV w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia faktury. Po tym fakcie uznaje się, że Kupujący zaakceptował fakturę i zgodził się z jej treścią.

 

 

Artykuł 8 - Dostawa

 1. O ile umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie produkty dostarczane są na podstawie FCA, przy czym wyrażenie "FCA" ma znaczenie nadane mu przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w najnowszej wersji INCOTERMS opublikowanej w momencie potwierdzenia zamówienia.
 2. Vena Vitae Benelux BV zrobi wszystko, czego można od niej oczekiwać w rozsądnym zakresie, aby zapewnić, że produkty o dobrej jakości są dostarczane, a usługi wykonywane we właściwy sposób.
 3. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami i regulacjami prawnymi dotyczącymi dostarczanych produktów i usług.
 4. Jeśli w potwierdzeniu zamówienia nie podano wyraźnie inaczej, czas i/lub daty dostawy przez Vena Vitae Benelux BV są szacunkowe i nie są terminami ostatecznymi. Vena Vitae Benelux BV ma prawo dostarczać produkty w częściach i fakturować je oddzielnie. W żadnym wypadku Vena Vitae Benelux BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek formy szkód pośrednich i/lub wynikowych spowodowanych opóźnieniem w dostawie.
 5. Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej. Sposób transportu jest określany przez Vena Vitae Benelux BV i odbywa się na koszt Kupującego. Produkty uważa się za dostarczone do Nabywcy w momencie ich rozładunku.
 6. Ewentualne opóźnienie w dostawie produktów nie zwalnia Kupującego z obowiązku ich odbioru i zapłaty. Odchylenia w ilości dostarczonych produktów w stosunku do ilości podanej w potwierdzeniu zamówienia nie uprawniają Kupującego do odmowy przyjęcia produktów. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty stawki określonej w potwierdzeniu zamówienia za ilość dostarczonych produktów.
 7. Ryzyko związane z produktami przechodzi na Kupującego w momencie dostawy. Produkty, których dostawa została odroczona w oczekiwaniu na zapłatę przez Nabywcę, jak również produkty, których dostarczenia Nabywca niesłusznie odmówił lub nie odebrał, będą przechowywane przez Vena Vitae Benelux BV na koszt i ryzyko Nabywcy.
 8. Wszelkie zwroty odbywają się na koszt i ryzyko Kupującego.

 

Artykuł 9 - Unieważnienie

 1. Jeśli Nabywca bezprawnie odmawia lub odrzuca produkty lub bezprawnie anuluje lub odmawia potwierdzenia potwierdzenia zamówienia, Vena Vitae Benelux BV jest uprawniona - oprócz wszelkich innych szkód spowodowanych takim działaniem - do odzyskania następujących kwot;
 2. W przypadku, gdy produkty nie mogą być odsprzedane przez Vena Vitae Benelux BV stronie trzeciej w rozsądny sposób: cena takich produktów; lub
 3. Jeśli produkty mogą być odsprzedane przez Vena Vitae Benelux BV lub jeśli roszczenie (prawne) dotyczące ceny nie jest dozwolone przez prawo: odszkodowanie równe 50% (pięćdziesiąt procent) ceny stosowanej do produktów.

 

Artykuł 10 - Inspekcja

 1. W momencie dostawy, jak również podczas użytkowania, przetwarzania, transportu, magazynowania i sprzedaży produktów, Kupujący musi skontrolować produkty i upewnić się, że dostarczone produkty spełniają wszystkie wymagania umowne.
 2. Reklamacje dotyczące produktów muszą być składane na piśmie i muszą być otrzymane przez Vena Vitae Benelux BV nie później niż 8 (osiem) dni od daty dostawy, jeśli dotyczą wady, pominięcia lub usterki, którą można stwierdzić na podstawie rozsądnej kontroli w momencie dostawy i nie później niż 7 (siedem) dni od daty, w której wszystkie inne roszczenia pojawiły się lub mogły się pojawić, ale w żadnym wypadku nie później niż 2 (dwa) miesiące od uzgodnionej daty dostawy danych produktów. Zastosowanie lub przetworzenie produktów przez Kupującego będzie uważane za bezwarunkową akceptację produktów i zrzeczenie się wszelkich roszczeń w odniesieniu do tych produktów. To samo stosuje się odpowiednio do świadczenia usług.
 3. Określenie, czy dostarczone produkty są zgodne czy nie ze specyfikacjami uzgodnionymi dla produktów, jak podano w potwierdzeniu zamówienia lub - jeśli nie uzgodniono żadnych specyfikacji - z najnowszymi specyfikacjami Vena Vitae Benelux BV w momencie dostawy produktów i/lub danymi administracyjnymi dotyczącymi tych produktów, pobranymi z serii produkcyjnej i przechowywanymi w tym celu przez Vena Vitae Benelux BV.
 4. Produkty, których Vena Vitae Benelux BV zezwala lub wskazuje na piśmie, że mogą lub muszą być zwrócone, zostaną zwrócone do Vena Vitae Benelux BV na ryzyko Nabywcy i do miejsca przeznaczenia określonego przez Vena Vitae Benelux BV.
 5. Wady części produktów wymienionych w potwierdzeniu zamówienia nie uprawniają Kupującego do nie nabycia któregokolwiek z produktów. Ewentualne reklamacje nie mają wpływu na obowiązek zapłaty przez Kupującego, o którym mowa w artykule 7. Po otrzymaniu powiadomienia o wadzie, Vena Vitae Benelux BV ma prawo wstrzymać wszelkie dalsze dostawy do czasu ustalenia, że reklamacje są bezpodstawne i/lub zostały obalone lub do czasu usunięcia wady w opinii eksperta Vena Vitae Benelux BV.

 

Artykuł 11 - Zachowanie tytułu prawnego

 1. Vena Vitae Benelux BV zachowuje prawo własności do dostarczonych i mających być dostarczonymi produktów do czasu uregulowania wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń Kupującego wobec Vena Vitae Benelux BV. Wszystkie towary dostarczone Kupującemu są tym samym uważane za dostarczone na podstawie niezapłaconych faktur. Tak długo, jak wszystkie zamówione i/lub dostarczone produkty nie zostaną w pełni opłacone, Vena Vitae Benelux BV jest nieodwołalnie upoważniona i uprawniona do odebrania produktów znajdujących się u Kupującego i uprzednio dostarczonych przez Vena Vitae Benelux BV, bez interwencji sądowej.
 2. Ponadto Kupujący nie jest uprawniony do dysponowania dostarczonymi produktami, w tym do ich zbywania, w sposób inny niż w ramach normalnej działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

 

 

Artykuł 12 - Gwarancja

 1. Vena Vitae Benelux BV gwarantuje jedynie, że produkty będą zgodne ze specyfikacjami podanymi w arkuszach danych technicznych w dniu dostawy. Jeśli i o ile istnieją produkty, które nie spełniają tej gwarancji, co zostanie określone zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszych warunków i które zostały zgłoszone przez Nabywcę, Vena Vitae Benelux BV ma prawo, według własnego uznania, albo bezpłatnie wymienić produkty, albo udzielić kredytu na pierwotną cenę fakturową w odniesieniu do tych produktów. W związku z tym, zobowiązanie Vena Vitae Benelux BV jest ograniczone do wymiany produktów lub wystawienia noty kredytowej na te produkty.
 2. Powyższa gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje (w tym wyraźne, dorozumiane, ustawowe, umowne lub inne).

 

Artykuł 13 - Odpowiedzialność

 1. Jeśli Vena Vitae Benelux BV, po odpowiednim powiadomieniu o niewywiązaniu się z umowy, może być odpowiedzialna, to odpowiedzialność ta jest ograniczona do tego, co zostało uregulowane w tym postanowieniu.
 2. Vena Vitae Benelux BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (wtórne) szkody poniesione przez Nabywcę lub strony trzecie, niezależnie od ich charakteru i zakresu, związane z wykonaniem lub niewykonaniem umowy lub wynikające z tego faktu, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia.
 3. Wszelka odpowiedzialność Vena Vitae Benelux BV za szkody, niezależnie od ich charakteru i rozmiaru, wynikające z niewłaściwego transportu, niewłaściwego przechowywania, niewłaściwego (prze)pakowania i/lub nieumiejętnego użycia i/lub zastosowania produktów jest wyraźnie wykluczona.
 4. Vena Vitae Benelux BV nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, że Nabywca lub strona trzecia działająca w imieniu Nabywcy nie zastosowała się do przepisów rządowych dotyczących transportu, przechowywania, (prze)pakowania lub użycia i/lub zastosowania produktów dostarczonych Nabywcy przez Vena Vitae Benelux BV.
 5. Wszelka odpowiedzialność Vena Vitae Benelux BV za szkody powstałe w wyniku obecności pozostałości zanieczyszczeń (niezależnie od ich charakteru) w produktach Vena Vitae Benelux BV, które (częściowo) składają się z surowców zakupionych od stron trzecich jest wyraźnie wykluczona.
 6. Całkowita odpowiedzialność Vena Vitae Benelux BV jest ograniczona do maksymalnej kwoty zapłaconej przez Nabywcę na rzecz Vena Vitae Benelux BV (bez podatku VAT) w jednym roku kalendarzowym za usługi, w odniesieniu do których taka odpowiedzialność powstaje.
 7. Odpowiedzialność Vena Vitae Benelux BV jest zawsze ograniczona do kwoty objętej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
 8. Vena Vitae Benelux BV musi zostać poinformowana o roszczeniach z tytułu utraty lub uszkodzenia w ciągu ośmiu (8) dni od daty stwierdzenia szkody, w przeciwnym razie roszczenie wygasa.

 

Artykuł 14 - Produkty stron trzecich

 1. W przypadku, gdy Vena Vitae Benelux BV dostarcza Kupującemu produkty zakupione od stron trzecich, Vena Vitae Benelux BV nigdy nie będzie zobowiązana wobec Kupującego do uczynienia więcej niż to, co byłoby poniesione w przypadku zastosowania warunków dostawy i sprzedaży danej strony lub stron trzecich. Warunki te zostaną wysłane do nabywcy na żądanie.

 

Artykuł 15 - Siła wyższa

 1. Żadna ze stron nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za szkody i/lub (nie)wydatki wynikające z lub w związku z niewykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania wobec drugiej strony, które jest spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą danej strony, w tym, ale nie wyłącznie, klęski żywiołowe, przepisy ustawowe i wykonawcze, działania rządowe lub inne środki administracyjne, strajki, trudności w uzyskaniu niezbędnej siły roboczej lub surowców, brak zasobów logistycznych, awarie zakładu lub istotnych maszyn, naprawy awaryjne lub konserwacje, awarie lub braki w infrastrukturze publicznej.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej strona, po której stronie wystąpiła siła wyższa, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę w formie pisemnego zawiadomienia, podając przyczynę siły wyższej oraz sposób, w jaki wpłynie ona na wykonanie umowy. W przypadku opóźnienia obowiązek dostawy ulega zawieszeniu na okres równy utracie czasu spowodowanej działaniem siły wyższej.
 3. Jeśli jednak siła wyższa będzie trwała dłużej niż 2 (dwa) miesiące po uzgodnionym terminie dostawy lub jeśli można się spodziewać, że będzie trwała nadal, każda ze stron jest uprawniona do anulowania odpowiedniej części potwierdzenia zamówienia, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec drugiej strony.

 

Artykuł 16 - Zmiany

 1. O ile nie uzgodniono, że specyfikacje są ustalone na pewien okres lub w odniesieniu do pewnej ilości produktów, Vena Vitae Benelux BV zastrzega sobie prawo do zmiany lub dostosowania specyfikacji i/lub konstrukcji i/lub sposobu wytwarzania produktów oraz do wymiany materiałów użytych do produkcji i/lub wytwarzania produktów od czasu do czasu po pisemnym zawiadomieniu. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w katalogach, kartach specyfikacji i innych opisowych publikacjach Vena Vitae Benelux BV, dystrybuowanych lub publikowanych za pośrednictwem jej własnych stron internetowych, mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez (wcześniejszego) powiadomienia.

 

 

 

Artykuł 17 - Zawieszenie i rozwiązanie umowy

 1. Jeżeli: a. Nabywca nie wypełni swoich zobowiązań wobec Vena Vitae Benelux BV; lub b. jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Vena Vitae Benelux BV co do wypełnienia zobowiązań wobec Vena Vitae Benelux BV, a Nabywca nie zapewni wystarczającego zabezpieczenia dla wypełnienia zobowiązań przez Nabywcę, przed datą planowanej dostawy, a w każdym razie w ciągu 14 (czternastu) dni od zażądania takiego zabezpieczenia przez Vena Vitae Benelux BV, lub jeśli Nabywca stanie się niewypłacalny lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, lub jeśli podmiot Nabywcy zostanie rozwiązany i/lub zlikwidowany, lub jeśli Nabywca zawrze układ na korzyść swoich wierzycieli lub jeśli Nabywca przeniesie swoje aktywa na stronę trzecią, Vena Vitae Benelux BV, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw Vena Vitae Benelux BV, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w drodze pisemnego powiadomienia bez interwencji sądowej oraz do żądania zwrotu dostarczonych produktów na podstawie zastrzeżenia własności. W takim przypadku, wszelkie zaległe roszczenia Vena Vitae Benelux BV wobec Kupującego staną się również natychmiast wymagalne i płatne.

 

Artykuł 18 - Zrzeczenie się praw

 1. Jeśli w jakimkolwiek momencie Vena Vitae Benelux BV nie wyegzekwuje któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się przez Vena Vitae Benelux BV prawa do działania i/lub egzekwowania tego postanowienia, a na prawa Vena Vitae Benelux BV nie będzie miała wpływu zwłoka w egzekwowaniu tego postanowienia lub jego brak.
 2. Zrzeczenie się przez Vena Vitae Benelux BV odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania przez Kupującego nie oznacza zrzeczenia się odpowiedzialności za jakiekolwiek inne wcześniejsze lub późniejsze przypadki niewykonania zobowiązania.

 

Artykuł 19 - Zachowanie i przekształcenie

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to w żaden sposób wpływać na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień obowiązujących między stronami i zostaną one od nich oddzielone.
 2. Postanowienie, które zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie - w zakresie dozwolonym przez prawo - przekształcone w postanowienia, które odpowiadają prawnym i ekonomicznym intencjom (Vena Vitae Benelux BV) pierwotnych postanowień.

 

Artykuł 20 - Spory i prawo właściwe

 1. Stosunki prawne pomiędzy Vena Vitae Benelux BV a Nabywcą, do których odnoszą się niniejsze warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające z ofert, ofert i umów, do których odnoszą się niniejsze warunki lub z dalszych umów z nich wynikających, w tym ich wykonanie, będą rozstrzygane przez sąd rejonowy, w którego jurysdykcji Vena Vitae Benelux BV ma swoją siedzibę, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązkowe zasady jurysdykcji względnej utrudniałyby ten wybór.
 3. Nabywca nie będzie pozywał Vena Vitae Benelux BV do sądu, chyba że Vena Vitae Benelux BV została pisemnie powiadomiona o rzekomym roszczeniu wobec Vena Vitae Benelux BV w ciągu 7 (siedmiu) dni od zdarzenia, które jest przedmiotem skargi, po raz pierwszy dowiedziała się o nim, a roszczenie prawne zostało faktycznie złożone przez Nabywcę w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od wspomnianego powiadomienia. W przypadku przekroczenia powyższych terminów oraz innych terminów wymienionych w niniejszych warunkach Kupujący traci wszelkie prawa do roszczeń.