Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken en/of diensten door Vena Vitae Benelux BV worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Vena Vitae Benelux BV;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Verkoper: Vena Vitae Benelux BV, groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen;
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Vena Vitae Benelux BV en de Koper, waaronder – maar niet beperkt tot – overeenkomsten in het kader van levering van producten op het gebied van bodembehandeling en teelt in ruimste zin maar niet beperkt tot.

 

Artikel 2 – Identiteit van Vena Vitae Benelux BV

Vena Vitae Benelux BV

Kruitmolen 1, 3146 SM Maassluis

Telefoonnummer: 010 – 3112914

E-mailadres: info@vena-vitae.com

KvK-nummer: 82700052

Btw-identificatienummer: NL 862571984B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, eenmaal overeengekomen, van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vena Vitae Benelux BV en Koper, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen aanbiedingen, (ver)koopovereenkomsten en leveringen, inclusief die tot wederverkoop, van alle producten en diensten van Vena Vitae Benelux BV, met en/of aan de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor onder lid 1 genoemde rechtsbetrekkingen indien deze niet door Vena Vitae Benelux BV worden gefactureerd of niet nader op factuur worden gespecificeerd.
 3. Alle aanbiedingen en leveringen door Vena Vitae Benelux BV van derden gekochte c.q. betrokken goederen of onderdelen daarvan zijn mede onderworpen aan de Algemene Voorwaarden, waaronder deze derden de levering aan ons hebben verricht, een en ander voor zover daarvan is onderhavige leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken.
 4. Door aanvaarding van een door Vena Vitae Benelux BV gedaan aanbod, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze Algemene
 5. Afwijkende bepalingen en/of afspraken op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Vena Vitae Benelux BV. Een overeengekomen afwijkende bepaling en/of afspraak heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
 6. Indien Vena Vitae Benelux BV met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 7. Vena Vitae Benelux BV streeft ernaar om voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar te stellen. Indien de ter handstelling niet heeft plaatsgevonden, zal Vena Vitae Benelux BV voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Vena Vitae Benelux BV zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden of een link per email naar de website van Vena Vitae Benelux BV waarna deze gratis zijn te downloaden op venavitae.com. Daarnaast zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (VenaVitae Benelux B.V.) te Rotterdam.
 8. Indien deze Algemene Voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats van deze Algemene Voorwaarden van toepassingen.
 9. Bij de uitleg van verschillende, gelijkluidende of strijdige bepalingen in een overeenkomst, aanbieding of offerte met een Koper, en deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende volgorde: 1) de overeenkomst, offerte of aanbieding en eventuele vervolg afspraken en 2) deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod / De overeenkomst

 1. De door Vena Vitae Benelux BV gemaakte aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en binden Vena Vitae Benelux BV niet. Deze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle door Vena Vitae Benelux BV afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder (voorafgaande) kennisgeving worden gewijzigd.
 3. Orders zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Vena Vitae Benelux BV zijn aanvaard.
 4. Het is Vena Vitae Benelux BV te allen tijde toegestaan om zonder opgave van redenen een order te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Vena Vitae Benelux BV daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vena Vitae Benelux BV anders aangeeft.
 6. Elk aanbod of offerte bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vena Vitae Benelux BV niet.
 7. Alle opgaven door Vena Vitae Benelux BV van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vena Vitae Benelux BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.

 

Artikel 5 – Product informatie

 1. Verkoper ontwikkelt ten behoeve van zijn producten datasheets en daarin genoemde op de producten betrekking hebbende specificaties.
 2. De beschikbare informatie is op de website van Vena Vitae Benelux BV inzichtelijk of zal op verzoek worden toegezonden. Technische gegevensbladen worden door Vena Vitae Benelux BV bij elke zending van producten meegezonden. Koper wordt daarom geacht zich reeds bij het plaatsen van een order op afdoende wijze over de producten en de gebruiksvoorschriften te hebben geïnformeerd. Behalve zoals in artikel 10 bepaald, worden eventuele aan Koper verstrekte monsters uitsluiten ten behoeve van informatiedoeleinden verstrekt, en houden deze op geen enkele wijze enige expliciete dan wel impliciete condities of garanties van welke aard dan ook in.

 

Artikel 6 De prijs

 1. De voor de producten en diensten van Vena Vitae Benelux BV geldende (eenheids)prijzen zijn die, welke in de Orderbevestiging zijn vermeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van Vena Vitae Benelux BV exclusief BTW en/of overige toepasselijke belastingen, rechten, heffingen en/of lasten die in een bepaald land over de producten en/of de levering daarvan worden geheven.
 3. Het bedrag van de in verband met de verkoop van de producten bij Vena Vitae Benelux BV te heffen belastingen komen voor rekening van Koper, en wordt op iedere factuur vermeld dan wel afzonderlijk door Vena Vitae Benelux BV aan Koper in rekening gebracht.
 4. Prijscouranten en prijsvermeldingen die door Vena Vitae Benelux BV zijn verstrekt gelden niet als aanbieding of offerte en kunnen ten alle tijden door Vena Vitae Benelux BV worden gewijzigd of ingetrokken.
 5. Indien Vena Vitae Benelux BV korting verleent, dan heeft deze korting uitsluitend betrekking op de specifiek in de orderbevestiging aangegeven levering.
 6. Tenzij door Vena Vitae Benelux BV in de orderbevestiging is aangegeven dat deze vaste prijzen betreffen, is het verkoper toegestaan de prijs van nog te leveren producten te verhogen, indien de kostprijsbepalende factoren aan stijging onderhevig zijn geweest.
 7. Koper zal over een dergelijke prijswijziging zo snel als redelijkerwijs mogelijk door Vena Vitae Benelux BV worden geïnformeerd.

Artikel 7 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Vena Vitae Benelux BV aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de Koper in gebreke blijft om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is de Koper, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, van rechtswege in verzuim. Koper is dan over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 4. Ingeval van overlijden, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Vena Vitae Benelux BV op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Vena Vitae Benelux BV na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de Koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijnen geschieden, heeft hij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van Koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht.
 6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 7. Indien Vena Vitae Benelux BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.
 9. Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Vena Vitae Benelux BV te worden ingediend. Daarna wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd en met de inhoud te hebben ingestemd.

 

 

Artikel 8 – Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is vermeld, worden alle producten op basis van FCA geleverd, waarbij de uitdrukking ‘FCA’ de betekenis zal hebben die daaraan ten tijde van de orderbevestiging door de International Chamber of Commerce (ICC) in de laatste versie van de gepubliceerde INCOTERMS is toegekend.
 2. Vena Vitae Benelux BV zal al hetgeen doen wat van haar in redelijkheid verwacht mag worden om er voor te zorgen dat deugdelijke producten van een goede kwaliteit worden afgeleverd respectievelijk de diensten op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd.
 3. De levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften en wettelijke bepalingen met betrekking tot de te leveren producten en diensten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders in de orderbevestiging vermeld, betreffen de tijden en/of data voor levering door Vena Vitae Benelux BV schattingen en geen fatale termijnen. Het is Vena Vitae Benelux BV toegestaan om de producten in delen te leveren en afzonderlijk te factureren. In geen geval is Vena Vitae Benelux BV aansprakelijk voor enige vorm van indirecte en/of gevolgschade die door vertraging in de levering is ontstaan.
 5. Producten worden geleverd op het door Koper aangegeven adres tenzij anders overeengekomen. Wijze van vervoer wordt bepaald door Vena Vitae Benelux BV en zijn voor rekening van Koper. Producten worden geacht geleverd te zijn aan Koper op het moment waarop zij zijn gelost.
 6. Een eventuele vertraging in de levering van producten ontslaat Koper niet van zijn verplichting om deze af te nemen en te betalen. Afwijkingen in de hoeveelheid afgeleverde producten ten opzichte van de in de orderbevestiging vermelde hoeveelheid verleent Koper niet het recht om producten te weigeren. Koper is verplicht het in de orderbevestiging voor de hoeveelheid afgeleverde producten genoemde tarief te voldoen.
 7. Het risico van de producten gaat bij levering op Koper over. Producten waarvan de levering in afwachting van betaling door Koper is opgeschort, alsmede producten die ten onrechte door Koper zijn geweigerd of niet zijn afgenomen, zullen door Vena Vitae Benelux BV voor rekening en risico van Koper worden gehouden en opgeslagen.
 8. Eventuele retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

 

Artikel 9 – Annulering

 1. Indien Koper ten onrechte producten weigert of afkeurt dan wel ten onrechte een orderbevestiging annuleer of weigert te erkennen, dan is Vena Vitae Benelux BV gerechtigd om – naast alle overige door een dergelijke actie veroorzaakte schade – het volgende te verhalen;
 2. In geval de producten niet redelijkerwijs door Vena Vitae Benelux BV aan een derde kunnen worden doorverkocht: de prijs van die producten; of
 3. Ingeval de producten wel door Vena Vitae Benelux BV kunnen worden doorverkocht of indien een (rechts)vordering ten aanzien van de prijs wettelijk niet is toegestaan: schadevergoeding gelijk aan 50% (vijftig procent) van de door de producten geldende prijs.

 

Artikel 10 – Inspectie

 1. Zowel bij aflevering als tijdens gebruik, verwerking, transport, opslag en verkoop van de producten dient Koper de producten te inspecteren en zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde producten aan alle contractuele eisen voldoen.
 2. Klachten met betrekking tot de producten dienen schriftelijk te geschieden en door Vena Vitae Benelux BV uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de leverdatum te zijn ontvangen als het gaat om gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, en uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum waarop alle overige vorderingen zijn gebleken of hadden kunnen blijken, doch in geen geval meer dan 2 (twee) maanden na de voor de betreffende producten overeengekomen leverdatum. Toepassing of verwerking van de producten door Koper geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de producten en als verklaring van afstand van alle vorderingen ten aanzien van die producten. Gelijke regeling geldt mutatis mutandis voor het verrichten van diensten.
 3. De vaststelling of de afgeleverde producten al dan niet voldoen aan de voor de producten overeengekomen specificaties zoals in de orderbevestiging vermeld of – mochten er geen specificaties zijn overeengekomen – aan de meest recente door Vena Vitae Benelux BV ten tijde van aflevering van de producten en/of administratieve gegevens met betrekking tot die producten zoals deze door Vena Vitae Benelux BV uit de productieseries zijn genomen en door Vena Vitae Benelux BV ten behoeve van dat doel worden bewaard.
 4. Producten waarvan Vena Vitae Benelux BV schriftelijk toestaat of aangeeft dat deze mogen c.q. moeten worden geretourneerd, zullen voor risico van Koper aan Vena Vitae Benelux BV worden geretourneerd, en wel naar de door Vena Vitae Benelux BV aan te geven bestemming.
 5. Gebreken in een deel van de in de orderbevestiging vermelde producten geven Koper niet het recht om geen van de producten af te nemen. Eventuele klachten doen niet af aan de betalingsverplichting van Koper, zoals in artikel 7 gedefinieerd. Na ontvangst van een kennisgeving over een gebrek is Vena Vitae Benelux BV gerechtigd om alle nadere leveringen op te schorten, totdat met betrekking tot de klachten is vastgesteld dat deze ongegrond zijn en/of totdat deze weerlegd zijn, of totdat het gebrek naar deskundig oordeel van Vena Vitae Benelux BV is verholpen.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Vena Vitae Benelux BV behoudt zich de eigendom van de geleverde, en te leveren, producten voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van Koper op Vena Vitae Benelux BV zijn voldaan. Alle aan Koper geleverde zaken worden aldus geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang alle bestelde en/of geleverde producten niet volledig zijn betaald, is Vena Vitae Benelux BV onherroepelijk gemachtigd en gerechtigd de bij Koper aanwezige en eerder door Vena Vitae Benelux BV geleverde producten, zonder rechtelijke tussenkomst, terug te nemen.
 2. Koper is daarnaast niet gerechtigd om over de geleverde producten te beschikken, waaronder begrepen deze te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

 

 

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Vena Vitae Benelux BV garandeert uitsluitend dat de producten op de datum van levering aan de specificaties vermeld op de technische gegevensbladen zullen voldoen. Indien en voor zover er sprake is van producten die niet aan die garantie voldoen, hetgeen conform het in artikel 10 van deze voorwaarden bepaalde zal worden vastgesteld en door Koper is gemeld, dan is het Vena Vitae Benelux BV toegestaan om, naar eigen keuze, of de producten kosteloos te vervangen, of ten aanzien van die producten tegoed te verlenen ter hoogte van de oorspronkelijke factuurprijs. Derhalve is de verplichting van Vena Vitae Benelux BV beperkt tot uitsluitend het vervangen van de producten, of het verlenen van een tegoed voor de producten.
 2. Bovenbedoelde garantie is uitsluitend en komt in plaats van alle overige (o.m. expliciete, impliciete, wettelijke, contractuele of andere) garanties.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Vena Vitae Benelux BV, na deugdelijke ingebrekestelling, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vena Vitae Benelux BV is niet aansprakelijk voor enige door Koper of derden te lijden (gevolg)schade, van welke aard en omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Vena Vitae Benelux BV voor schade van welke aard en omvang ook, die het gevolg is van onjuist transport, onjuiste opslag, onjuiste (her)verpakking en/of onoordeelkundig gebruik en/of toepassing van producten is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Evenmin is Vena Vitae Benelux BV aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat door Koper of een derde namens Koper niet voldoen aan door of namens de overheid gestelde voorschriften met betrekking tot transport, opslag, (her)verpakking of gebruik en/of toepassing ten aanzien van door Vena Vitae Benelux BV aan Koper geleverde producten.
 5. Elke aansprakelijkheid van Vena Vitae Benelux BV voor schade als gevolg van de aanwezigheid van residu-verontreiniging (van welke aard dan ook) in producten van Vena Vitae Benelux BV die (mede) zijn samengesteld uit bij derden ingekochte grondstoffen wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 6. De totale aansprakelijkheid van Vena Vitae Benelux BV is beperkt tot maximaal het door Koper aan Vena Vitae Benelux BV betaalde bedrag (exclusief btw) in één kalenderjaar voor de diensten ten aanzien waarvan een dergelijke aansprakelijkheid ontstaat.
 7. De aansprakelijkheid van Vena Vitae Benelux BV is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 8. Vena Vitae Benelux BV dient binnen acht (8) dagen vanaf de datum waarop de schade vastgesteld is op de hoogte te worden gesteld van aanspraken vanwege verlies of schade, bij gebreke waarvan deze aanspraak vervalt.

 

Artikel 14 – Producten van derden

 1. In het geval Vena Vitae Benelux BV bij derden ingekochte producten aan Koper levert zal Vena Vitae Benelux BV jegens Koper nimmer tot meer gehouden zijn dan hetgeen jegens Vena Vitae Benelux BV zou geleden in de betreffende leverings- en verkoopvoorwaarden van die betreffende derde(n). Op verzoek zullen die voorwaarden aan Koper worden toegezonden.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Geen der partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten voortvloeiende uit of in verband met een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de andere partij die wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de redelijke macht van de betreffende partij ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, een overheidsoptreden of andere administratieve maatregelen, stakingen, problemen bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan logistieke middelen, storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of -onderhoud, storingen of een tekort aan openbare voorzieningen.
 2. Mocht zich een geval van overmacht voordoen, dan dient de partij aan wiens zijde de overmacht zich voordoet, de wederpartij daarvan onverwijld door middel van schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de overmacht en de manier waarop deze op de nakoming invloed zal zijn. Ingeval van vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode gelijk aan het vanwege de overmacht opgetreden tijdsverlies.
 3. Mocht een geval van overmacht echter langer dan 2 (twee) maanden na de overeengekomen leverdatum voortduren of naar verwachting voortduren, dan is ieder der partijen gerechtigd om het betreffende gedeelte van de orderbevestiging te annuleren, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt.

 

Artikel 16 – Wijzigingen

 1. Tenzij is overeengekomen dat specificaties gedurende een bepaalde periode of ten aanzien van een bepaalde hoeveelheid producten vaststaan, behoudt Vena Vitae Benelux BV zich het recht voor om de specificaties en/of de constructie en/of vervaardiging van de producten te veranderen of aan te passen, en de bij de productie en/of vervaardiging van de producten toegepaste materialen van tijd tot tijd na schriftelijke kennisgeving te vervangen. Koper erkent dat van de gegevens in de door Vena Vitae Benelux BV via haar eigen websites verspreide of gepubliceerde catalogussen, specificatiesheets en andere beschrijvende publicaties van Vena vitae Benelux BV, dienovereenkomstig van tijd tot tijd zonder (voorafgaande) kennisgeving kan worden afgeweken.

 

 

 

Artikel 17 – Opschorting en beëindiging

 1. Indien: a. Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vena Vitae Benelux BV; of b. indien er aan de zijde van Vena Vitae Benelux BV sprake is van redelijke twijfels met betrekking tot nakoming door Koper van zijn verplichtingen jegens Vena Vitae Benelux BV, en Koper Vena Vitae Benelux BV onvoldoende zekerheid stelt voor nakoming door Koper, en wel vóór de datum van de geplande levering, en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na het door Vena Vitae Benelux BV gedane verzoek om dergelijke zekerheid, of indien Koper in staat van insolventie geraakt dan wel zijn faillissement aanvraagt of heeft aangevraagd dan wel de entiteit van Koper ontbonden en/of vereffend wordt, of indien Koper ten behoeve van zijn schuldeisers een akkoord aangaat of rechter cedeert dan is het Vena Vitae Benelux BV, onverminderd alle overige rechten van Vena Vitae Benelux BV, toegestaan om door middel van schriftelijke kennisgeving onmiddellijk, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, en op grond van haar eigendomsvoorbehoud de door haar geleverde producten op te eisen. Tevens worden in dat geval openstaande vorderingen van Vena Vitae Benelux BV op Koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 18 – Afstand van rechten

 1. Indien Vena Vitae Benelux BV op enig moment nalaat een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, dan zal dit niet als een verklaring van afstand van het recht van Vena Vitae Benelux BV om op te treden en/of bedoelde bepaling af te dwingen worden opgevat, en zullen de rechten van Vena Vitae Benelux BV niet door vertraging bij de afdwinging van bedoelde bepalingen dan wel het nalaten zulks te doen, worden aangetast.
 2. Het doen van afstand door Vena Vitae Benelux BV met betrekking tot de niet-nakoming van de verplichtingen van Koper vormt geen verklaring van afstand ten aanzien van alle andere, eerdere of latere gevallen van niet-nakoming.

 

Artikel 19 – Instandhouding en omzetting

 1. Indien van enige bepaling van deze Voorwaarden wordt verklaard dat deze ongeldig of onafdwingbaar is, dan zal deze in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige tussen partijen geldende bepalingen aantasten, en zullen daarvan worden afgescheiden.
 2. De bepaling, waarvan is verklaard dat deze ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen – voor zover bij wet toegestaan – worden omgevormd tot bepalingen die voldoen aan de juridische en economische bedoeling (van Vena Vitae Benelux BV) van de oorspronkelijke bepalingen.

 

Artikel 20 Geschillen en Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding(en), tussen Vena Vitae Benelux BV en Koper, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan Vena Vitae Benelux BV haar plaats van vestiging heeft, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.
 3. Koper zal Vena Vitae Benelux BV niet in rechte betrekken nadat Vena Vitae Benelux BV eerst schriftelijk op de hoogte is gesteld van een beweerdelijk tegen Vena Vitae Benelux BV bestaande vordering, en wel binnen 7 (zeven) dagen dat de gebeurtenis waarover wordt geklaagd, voor het eerst bij Koper bekend werd en er door Koper binnen 2 (twee) maanden na bedoelde kennisgeving daadwerkelijk een rechtsvordering wordt ingediend. Koper verliest eventuele vorderingsrechten bij overschrijding van voornoemde, en overig in deze voorwaarden genoemde, termijnen.